GELİŞİM VE ZEKA TESTLERİ

Zeka testleri, gelişim test ve envanterleri; farklı gelişen çocuklara tanı konmasında, çocuğun mevcut kapasitesinin tespit edilmesinde ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde, seçilecek eğitim ve öğretim yöntemine karar verilmesinde büyük bir öneme sahiptir. Test sonuçları çocuklarla birlikte yapılan, çocuğu tanımaya ve anlamaya yönelik gözlem seansları ve aileden alınan bilgilerle bütünleştirilerek çocuğun bireysel eğitim ve grup eğitimi programının oluşturulmasına yardımcı olur. Aile çocuğunun özel eğitim ihtiyacı için merkeze başvurduğunda uygulanan testler, çocuğun özel eğitim yaşantısında gösterdiği gelişimi tespit etmek ve yeni hedefleri görebilmek için belirli aralıklarla tekrar uygulanır.

Merkezimize başvuran her çocuğun gelişim değerlendirmesi, aldığı tanıya göre, standart değerlendirme araçları kullanılarak yapılmaktadır. Aldığı tanı çerçevesinde, hangi test ve envanterin çocukla ilgili doğru bilgi verebileceğine karar verilmektedir.

Denver II Gelişim Tarama Testi

DENVER II GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ

Denver II, 0-6 yaş arasındaki, sağlıklı görünümde olan çocuklara uygulanmak üzere düzenlenmiştir.

Çocuğun yaşına uygun becerilerini değerlendiren bu test;

  • Belirti göstermeyen gelişimsel sorunları taramada,
  • Kuşkulu durumları nesnel bir ölçütle doğrulamada,
  • Gelişimsel açıdan risk altındaki çocukları (örneğin doğuma yakın dönemde sorunlar geçirmiş bebekleri),

izlemede değerlidir.

ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ (AGTE)

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır. Ankara gelişim tarama envanteri (AGTE), bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir değerlendirme aracıdır.

 

 

iLLiAM OTİSTİK BOZUKLUK DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ-2-TÜRKÇE VERSİYONU (GOBDÖ-2-TV)

Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 otistik bozukluğu karakterize eden davranışlar sergileyen 3-23 yaşlar arasındaki bireylerin farklı amaçlar (tarama, tanılama, eğitim vb.) için değerlendirilmesini sağlayan bir derecelendirme ölçeğidir.

WISC-R ZEKA TESTİ

WISC-R  6-16 yaş arası çocuk ve ergen bireylere uygulanan çoklu bir zihinsel performans değerlendirme envanteridir.

Zeka bireyin sayılarla ölçülen zihinsel kapasitesi değildir. Zeka daha çok bireyin çevrede karşılaştığı sorunlara karşı çözüm geliştirebilme becerisidir. Bu yüzden WISC-R çocuğun veya ergenin o an test içinde gösterdiği performans olarak hesaplanır. Bu hesaplama yapılırken bireyin birden fazla alanda karşılaşabileceği sözel ve performans becerilerini ölçen 12 alt-test kullanılır. Bu testler kısaca; deneyim sonucu edindiği bilgi, çevresindeki nesneleri tanıma ve ilişki kurma, dikkatini sürdürme, sosyal muhakeme, anlık hafıza, görsel organizasyon, psikomotor hız, bilgiyi analiz ve sentez edebilme becerilerini bir bütün olarak ölçer.

WISC-R yaklaşık 1,5 – 2 saat sürmektedir. Bu süre içinde bireyin dikkatinin dağılması ve performansı etkileme olasılığı hesaba katılmadır. Bu yüzden konusunda deneyimli bir psikolog veya psikolojik danışman tarafından yapılmalıdır.

STANFORD-BİNET ZEKA TESTİ

Günümüzde en çok kullanılan ve zeka testlerinin ilki olarak kabul edilebileceğimiz zeka değerlendirme envanteri Stanford-Binet Zeka testidir. Stanford-Binet testi zihinsel gerilik veya eğitim yönelimlerinin anlaşılması için en çok kullanılan klinik envanterlerden biridir. Diğer zeka testleri gibi uygulanması yaklaşık 1,5 – 2 saat sürmekte ve konusunda deneyimli bir psikolog veya psikolojik danışman tarafından uygulanmalıdır. WISC-R’dan farklı olarak testin uygulanabilir yaş aralığı daha geniştir. Bu test 2-18 ve yetişkinlik dönemi yaş aralığındaki tüm bireylere uygulanabilir.

Stanford-Binet Testi günümüzde hâlâ yaygın olarak klinikte raporlamada kullanılmaktadır. Bu raporlama çocuğun ait olduğu zeka bölümü göz önüne alınarak yapılır. Bu sayede, çocuk için uygun eğitim düzenlemesi yapılabilmektedir.

WISC-R testinde olduğu gibi Stanford-Binet testi de çocuğun veya bireyin zeka kapasitesini değil test içi performansını ölçmektedir. Bu yüzden farklı değerlendirme yöntemleri ile desteklenmesi gerekebilir.