ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

 • Zihinsel Yetersizlik Destek Eğitimi (Down Sendromu,Gelişim Geriliği,Mental Retardasyon…)
 • İşitsel Yetersizlik Destek Eğitimi
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (Otizm,Atipik Otizm,Asperger Bozukluğu,Rett Sendorumu)
 • Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi,Diskalkuli,Disgrafi)
 • Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Fizyoterapi -Bedensel Yetersizlik Destek Eğitimi
 • Ergoterapi Ve Duyusal Bütünleme Terapisi
 • Bebek Gelişim Takibi ve Hidroterapi
 • Floortime Terapisi
 • Nöroplay – Otizmde Ebeveyn Aracılı Yoğun Müdahale Programı
 • Grup Eğitimi ve Atölye Programları
 • Zeka ve Gelişim Testleri
 • Aile ve Psikolojik Danışmanlık

HİZMET ALANLARIMIZ

ZİHİNSEL DESTEK EĞİTİMİ

Zihinsel yetersizliği olan birey, zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altına farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireydir.Zihinsel yetersizlikleri hafif,orta ve ağır olarak sınıflandırılmaktadır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İŞİTME DESTEK EĞİTİMİ

İşitme kaybı, doğuştan veya sonradan olan problemler nedeniyle işitme duyarlılığında meydana gelen azalmadır. İşitme engeli ise, işitme duyarlılığındaki azalmanın bireyde ortaya çıkardığı yetersizlikler durumudur.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK

Otizm Tipleri; Otizm,Atipik Otizm,Asperger Bozukluğu,Rett Sendorumu,Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu’dur.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Özel öğrenme güçlüğü zekâsı normal ya da normalin üstünde olan bireylerin standart testlere göre yaş, zekâ düzey ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı anlatım düzeyinin beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ

Dil ve Konuşma Güçlüğü, bireyin, sözel, sözel olmayan veya grafik sembol-işaret sistemlerini kullanarak iletişim kurma (alma, gönderme, işlemleme, kavrama-anlama) yetisindeki kişisel, sosyal, eğitim ve iş hayatını etkileyen durumdur. Bu durumlarda işitme, dil ve konuşma süreçleri hafif düzeyden çok ağır düzeye yayılan gelişimsel ya da edinilmiş (sonradan ortaya çıkan) olarak etkilenebilir. Tıbbi nedene dayalı olabileceği gibi belirli bir nedene bağlı olmayabilir ve/veya çeşitli engel gruplarına ikincil olarak eşlik edebilir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE

Dikkat eksikliği, bireylerin özellikle yapmaktan hoşlanmadığı işlere odaklanamama, yapmaktan hoşlandığı işlerde ise fazlasıyla hoşlanma kusurudur. DEHB gelişimsel bir rahatsızlıktır ve bir anda ortaya çıkmaz

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

FİZYOTERAPİ

Bedensel yetersizliği olan birey; doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde herhangi bir nedene bağlı olarak iskelet (kemik), kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu, bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük yaşamdaki gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan, bu nedenlerle korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan bireydir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

ERGOTERAPİ VE DUYUSAL BÜTÜNLEME TERAPİSİ

Bireyler, çevrelerini görme, işitme, dokunma, tat, koku, vestibüler (denge ve hareket) ve propriosepsiyon (kas ile eklem) duyularından gelen bilgiler ile deneyimler ve yorumlar. Duyusal bütünleme ise beynin bu duyusal bilgileri düzenleyip yorumladığı süreçtir ve birçoğumuzda tipik çocukluk deneyimleri ile gelişmektedir. Duyusal bütünleme, bireylere güvenli bir şekilde hissetmelerine yardımcı olur.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

BEBEK TAKİBİ VE HİDROTERAPİ

Hidroterapi, suyun fiziksel özelliklerinden faydalanarak gerçekleştirilen bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamasıdır. Suyun kaldırma kuvvetinin yardımıyla vücudun taşıdığı yük azalır, kişi gerçek ağırlığının %10’unu taşır. Bu sayede kaslara hava ortamına kıyasla daha az yük biner ve normalde yapılamayan eklem hareketlerinin birçoğunun yapılabilmesi mümkün olur.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

FLOORTIME

Floortime, otizm spektrum bozukluğu, down sendromu, dil ve konuşma bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, gelişimsel gerilikler, duygusal ve dürtüsel sorunları olan çocuklar ve onların aileleri için geliştirilmiş bir programdır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

NÖROPLAY

NöroPLAY Yöntemi 12-42 aylık çocuklar için, otizm erken müdahale programıdır. Ebeveyn-çocuk etkileşimini baz alan, ev merkezli, yoğunlaştırılmış bir oyun terapi sürecinde; çocuklarda görülen sosyal bozuklukların sosyal oyun aracılığıyla giderilmesi amaçlanır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

GRUP EĞİTİMİ

Grup programları ve atölye çalışmalarımız özel eğitime gereksinim duyan çocukların, bireysel eğitimde kazandığı davranışları içselleştirmesi ve bu davranışları hayatının bir parçası olarak görmesi amaçlanmaktadır. Beraber hareket etme, ekip çalışması ve sosyalleşme açısından oldukça önemli olan grup eğitimi çalışmaları, oyun ve etkinliklerle zenginleştirilip çocuğun ilgi ve motivasyonunu en üst seviyeye çıkarmaktadır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

ZEKA VE GELİŞİM TESTLERİ

Zeka testleri, gelişim test ve envanterleri; farklı gelişen çocuklara tanı konmasında, çocuğun mevcut kapasitesinin tespit edilmesinde ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde, seçilecek eğitim ve öğretim yöntemine karar verilmesinde büyük bir öneme sahiptir. Test sonuçları çocuklarla birlikte yapılan, çocuğu tanımaya ve anlamaya yönelik gözlem seansları ve aileden alınan bilgilerle bütünleştirilerek çocuğun bireysel eğitim ve grup eğitimi programının oluşturulmasına yardımcı olur.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

AİLE VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Özel eğitim ve rehabilitasyon sürecinde hizmet alan bireylerin duygusal süreçleri aile ve çocuk motivasyonları eğitim üzerindeki etkisi çok geniş ve önemlidir. Bu uzun ve sancılı süreçte özellikle çocukların davranış problemlerinin altında yatan temel nedeni belirlemek oldukça önemlidir. Çocuğun yaşadığı durumları anlamlandırmadığı problemleri ve kendini doğru şekilde ifade edememesi yaşanan problemleri aile ve yaşanılan çevre tarafından yargılanması çocuğun kaygı düzeyini ve bu süreci tam olarak yönetememesinden kaynaklanmaktadır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.